Keyword: exercise of power

Menuruti Kehendak Mayoritas?

Menuruti Kehendak Mayoritas?